Метод дисконтування грошових потоків (DCF) в управлінні вартістю компанії

Основою управління вартістю підприємства є інвестиційні розрахунки, які ґрунтуються на дисконтування майбутніх грошових потоків (Discounted- Cash-Flow-Methode=DCF). Методичний підхід ґрунтується на величині теперішньої вартості майбутнього Cash-flow, яку може генерувати об’єкт оцінки в розрізі окремих періодів.

Вартісні параметри підприємства визначаються згідно з цією моделлю двома основними величинами:

1)обсягом прогнозного чистого грошового потоку підприємства, який очікується в довгостроковому періоді та

2)заданого ринком рівня ризику вкладення коштів у підприємство, який знаходить своє втілення у ставці дисконтування, відповідно, в ставці вартості залучення підприємством капіталу;

Алгоритм розрахунку вартості підприємства (нетто) методом DCF можна представити в такому вигляді:

де ВПн — чиста (нетто) вартість підприємства на дату оцінки; FCFt — сумарна величина операційного та інвестиційного Cash-flow в періоді t; ЗВП — залишкова вартість підприємства в періоді n; НА — надлишкові активи; r — коефіцієнт, який характеризує ставку дисконтування (r = WACCs/100).

Оцінюючи вартість підприємства за методом DCF слід здійснити чотири кроки оцінки:

1.Визначення прогнозного періоду;

2.Розрахунок ставки дисконтування

3.Прогнозування величини FCF у розрізі окремих періодів;

4.Визначення залишкової вартості

27.Методи розрахунку трансфертних цін, що базуються на витратах (змінних, повних, граничних)


4188631232133660.html
4188684849925942.html
    PR.RU™