УКРАЇНА У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Рівень 2

9 Коли в історії України була доба Руїни?

10 Коли був підписаний Андрусівський тимчасовий мир між Росією та Польщею (підкресліть):

1657р.; 1667р.; 1676р.; 1686р.; 1687р.?

11 Які українські землі потрапили під контроль Росії за умовами „Вічного миру” 1686 р. (підкресліть):

Лівобережна Україна; Правобережна Україна; Східна Галичина; землі війська Запорозького?

12 Які держави брали участь у Північній війні?

13 Коли відбулася Полтавська битва (підкресліть):

1701р.; 1706р.; 1709р.; 1721р.;1719р.?

14 Хто був останнім гетьманом Лівобережної України (підкресліть):

Д.Апостол; П.Полуботок; І.Скоропадський; К.Розумовський?

15 Які держави Європи брали участь у поділах Польщі наприкінці ХУІІІ ст. (підкресліть):

Англія; Росія; Туреччина; Австрія; Франція; Прусія?

16 До складу яких держав потрапили українські землі внаслідок трьох поділів Польщі (підкресліть):

Туреччина; Росія; Прусія; Австрія; Кримське ханство?

17 Чому капіталістичні підприємства поступово витісняли кріпосну мануфактуру в Україні в 1 пол. ХІХ ст.?

18 Чим відрізнялось становище державних селян від становища кріпосних селян в Україні в 1 пол. ХІХ ст.?

19 Які класи занепадають, а які нові класи зароджуються в Україні в 1 пол. ХІХ ст.?

20 Назвіть основні причини повстання декабристів?

Тест А

Кредит 2

Варіант 1

Рівень 1

1 Назвіть основні українські революційно-демократичні партії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.:

УДП, РУП, УРП, УСДРП, УРДП, НДП, СДПГ, „Спілка”?

2 Які особливості мала революція 1905-1907 рр. в Росії?

3 Назвіть основні передумови та причини Лютневої ( 1917 р. ) революції в Росії.

4 Покажіть схему розстановки політичних сил в Україні після Лютневої ( 1917 р. ) революції в Росії.

5 Коли був прийнятий І універсал Центральної Ради, і що він проголосив:

квітень 1917 р., червень 1917 р., жовтень 1917 р., січень 1918 р.?

6 Які виключні права мав гетьман П.Скоропадський?

7 Коли було проголошено Акт злуки ЗУНР та УНР (підкресліть):жовтень 1918 р., січень 1919 р., січень 1918 р., грудень 1918р.?

8 Коли Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України (підкресліть):

липень 1990 р., червень 1991 р., серпень 1991 р., червень 1990 р.?

Рівень 2

9 Назвіть основні причини реформи 1861 р. в Росії.

10 Наведіть основні причини активного інвестування іноземного капіталу у розвиток промисловості Україні у 2 пол. ХІХ ст.

11 Назвіть відмінні риси у діяльності політичних партій на західноукраїнських землях у порівнянні з партіями Східної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

12 Покажіть основні причини проведення аграрної реформи П.Столипіна.

13 Які цілі переслідували Центральна Рада та країни Четверного Союзу, підписуючи у лютому 1918 р. мирну угоду?

14 Поясніть основні причини політики українізації, яку партія більшовиків проводила в 1920-х роках.

15 Назвіть, які цілі переслідували Німеччина та СРСР, підписуючи у серпні 1939 р. пакт про ненапад?

16 Покажіть основні причини перебудови в СРСР.

Рівень 3

17 Чому розвиток сільського господарства України після скасування кріпацтва мав протирічний характер?

18 Чи сформувалася українська нація наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.:

так; ні? Чому?

19 Яке історичне значення та наслідки мало входження України до складу СРСР:

позитивне, негативне, суперечне?

20 Чому приєднання західноукраїнських земель до Радянської України мало суперечні наслідки?

Тест В

Кредит 2

Варіант 1

Рівень 1

1 У чому полягали особливості формування промислової буржуазії в Україні в 2 пол. ХІХ ст.?

2 Коли була заснована Революційна українська партія (підкресліть):

1890 р., 1900 р., 1902 р., 1905 р.?

3 Назвіть рушійні сили революції 1905-1907 рр. в Росії.

4 Коли царським урядом була розпущена ІІ Державна Дума (підкресліть):

1906 р., 1908 р., 1907 р., 1910 р.?

5 Лютнева ( 1917 р. ) революція в Росії за своїм характером була (підкресліть):

національно-визвольною; буржуазно-демократичною;

соціалістичною?

6 Коли був прийнятий ІІІ універсал Центральної Ради і що він проголосив (підкресліть):

автономію України у складі Росії; незалежність України;

Українську Народну Республіку?

7 На кого спирався режим гетьмана П.Скоропадського (підкресліть):

на народні маси; на заможні верстви населення України;

на окупаційні сили; на підтримку Росії?

8 Коли Україна вперше була проголошена Радянською Республікою (підкресліть):

1918 р., 1920 р., 1917 р., 1921 р.,1919 р.?

Рівень 2

9 У чиїх інтересах була проведена реформа 1861 р. в Росії (підкресліть):

в інтересах буржуазії; в інтересах селян; в інтересах поміщиків; в інтересах царського уряду?

10 Якими двома шляхами водночас відбувалися капіталістичні зміни у сільському господарстві України після 1861 р.?

11 У чому полягала суть промислового перевороту в Україні в 2 пол. ХІХ ст.?

12 Визнавала чи ні Центральна Рада владу РНК на території України після Жовтневої революції восени 1917 р. (підкресліть):

так; ні?

13 Коли була прийнята перша Конституція УРСР (підкресліть):

1919 р., 1921 р., 1925 р., 1922 р.?

14 Поясніть, що таке націонал-комунізм?

15 Чому і на які дві фракції відбувся розкол в ОУН в 1940 р.?

16 У чому полягали розбіжності між ОУН та Німеччиною на початковому етапі Великої Вітчизняної війни?

17 Чому перебудова в СРСР не досягла успіху?

18 Сучасна Україна є унітарною чи федеративною державою?

Рівень 3

19 Чому аграрна реформа П.Столипіна не зняла усіх протиріч на селі?

20 Чому в період громадянської війни в Україні перемогли більшовики?

Тест В

Кредит 2

Варіант 2

Рівень 1

1 У чому полягали особливості формування промислового пролетаріату в Україні у 2 пол. ХІХ ст.?

2 Визначте основні ліберально-демократичні партії в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (підкресліть):

РУП, УДП, УСДРП, УРП, УНП, УРДП, „Спілка”.

3 Визначте основні цілі та завдання революції 1905-1907 рр. в Росії.

4 Назвіть основні заходи аграрної реформи П.Столипіна:

руйнація общини;

ліквідація землеволодіння поміщиків;

переселення селян;

створення сільської буржуазії;

безкоштовна передача землі селянам;

продаж землі.

5 Коли був прийнятий ІУ Універсал Центральної Ради і що він проголосив (підкресліть):

автономія України у складі Росії;

утворення УНР у складі Росії;

вихід України зі складу більшовицької Росії;

незалежність УНР?

6 Визнавали чи ні російські більшовики та радянський уряд (РНК) в 1917 р. (підкресліть):

право на національну незалежність українського народу;

Українську Народну Республіку;

Українську Центральну Раду?

7 Назвіть, які армії діяли на території України під час громадянської війни ( 1918 – 1920 рр. )?

8 Коли було утворено СРСР (підкресліть):

1917 р., 1920 р., 1924 р., 1922 р.,1932 р.?

Рівень 2

9 Коли і на яких умовах державні селяни в Україні отримали особисту свободу (підкресліть):

1868 р., 1861 р., 1866 р., 1864 р.?

10 Чому після 1861 р. дворянство в Україні занепадає?

11 Чому революція 1905-1907 рр. в Росії за своїм характером була буржуазно-демократичною?

12 Як поставилося до перемоги Жовтневого збройного повстання у Петрограді керівництво Центральної Ради?

13 Визначте основні підсумки та наслідки громадянської війни в Україні.

14 Поясніть, що таке „шовінізм”, „націоналізм”?

15 Які цілі переслідувала ОУН в період Великої Вітчизняної війни:

незалежність України;

вихід зі складу СРСР;

визволення від німецької окупації;

автономія України;

визволення від радянського режиму?

16 Коли і з якою метою була сформована УПА (підкресліть):

1941 р.,1939 р., 1944 р., 1942 р.?

17 Чому у 1991 р. Україна відмовилася підписувати новий союзний договір?

18 За Конституцією 1996 р. державна влада в Україні здійснюється за принципом її розподілу. Що передбачає цей принцип?

Рівень 3

19 Чому реформа 1861 р в Росії мала протирічний характер?

20 Визначте основні причини падіння влади Центральної Ради в Україні у 1918 р.?

Тест С

Кредит 2

Варіант 1

Рівень 1

1 Кріпосне право на українських землях у складі Росії було скасовано у :

1848р., 1854р., 1861р., 1905р.

2 Які галузі промисловості швидко розвивалися в Україні в 2 пол. ХІХ ст. (підкресліть):

хімічна;

металургійна;

авіаційна;

машинобудівна;

вуглевидобувна?

3 Коли відбулася перша буржуазно-демократична революція в Росії (підкресліть):

1861р., 1905-1907рр., 1914р., 1917р., 1920р.?

4 Політику жорстоких репресій у період реакції проводив в життя (підкресліть):

П.Струве; П.Столипін; А.Мілюков.

5 Який характер мала І світова війна 1914-1918рр.?

6 Які держави Європи увійшли до Антанти в період І світової війни (підкресліть):

Німеччина; Англія; Франція; Австро-Угорщина; Росія; Італія?

7 Коли в Україні була сформована Українська Центральна Рада (підкресліть):

1905р., 1914р., 1917р., 1920р.?

8 Скільки універсалів прийняла Центральна Рада?

Рівень 2

9 Який характер мала революція 1905-1907рр. в Росії?

10 Назвіть лідерів Української Центральної Ради.

11 Коли було проголошено утворення Західноукраїнської Народної Республіки (підкресліть):

1898р., 1907р., 1914р., 1917р., 1918р., 1921р.?

12 Яке місто було столицею УРСР у 1920-х роках (підкресліть):

Київ; Харків; Львів?

13 У якому році був утворений СРСР (підкресліть):

1917р., 1920р., 1922р., 1924р., 1927р.?

14 До складу яких держав увійшли українські землі внаслідок громадянської війни 1918-1920рр.?

15 Коли почалася ІІ світова війна?

16 Назвіть лідерів організації українських націоналістів (ОУН).

17 У якому році Україна була визволена від німецько-фашистських загарбників?

18 Кого було обрано першим президентом сучасної незалежної України 1 грудня 1991 р.(підкресліть):

В.Чорновіл, Л.Кравчук, Л.Кучма, А.Мороз, В.Ющенко?

19 Хто є джерелом влади в Україні за Конституцією 1996р. (підкресліть):

Президент; Кабінет Міністрів; народ; Верховна Рада?

20 Назвіть основні обов’язки громадян України, передбачені Конституцією 1996 р.4189112247955375.html
4189151680052774.html
    PR.RU™