Валовий дохід і прибуток підприємства.

Валовий дохід дохід маєвелике значенняяк елемент національного доходу країни – основного джерела формування фінансових ресурсів держави. Будучи кінцевим рузультатом роботи підприємства, валовий дохід займає одне з важливих місць в системі показників , що використовують для оцінкм економічної ефективності їх роботи поруч з фондовіддачею, собівартість та рентабельність .

Валовий доход -грошовий вираз новоствореної живою працею виробничного колективу вартості товарної продукції, що визначається як перевищення виручки від реалізації над матеріалбними витратами на виробництва та реалізаціїї.

Валовий доход виступає в двох формах прояву : наиуральній і грошовій.

В сучасному фінансовому словнику валовий доход – це сукупний грошовий виторг підприємства одержаний від діяльності основного, допоміжних, обслуговуючих виробництв підприємства від реалізації додаткових послуг.

Будучи кінцевим результатом роботи підприємства- валовий доход відображає рівень ефективності їх господарської діяльності. Валовий доход – це основне джерело формування фінансових ресурсів підприємства і державного бюджету.

На відміну від прибутку валовий доход дає можливість оцінити ефективіність роботи підприємства з точки зору не тілтки його госпрозрахункових, а й народногосподарських інтересів. Перевага ВДполягає в тому, що в ньому реально відображаються такі важливі сторони діяльності, як скорочення матеріаломісткості , підвищення продуктивності праці. Крім того показник ВД використовують і для оцінки рівня ефективності збиткових підприємств.

Зворотним боком витрат виробництва є прибуток. Він є тим більший, чим менші витрати виробництва і навпаки.

Прибуток- це різниця між виручкою від реалізації та собівартістю.

Розрізняють такі види прибутку

· балансовий (валовий) – це загальний прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до оподаткування і розподілу.

· Операційнийвизначається коригуванням балансового прибутку на операційні витрати, до складу якого входять (зарплата з нарахуваннями, амортизаційні відрахування, рентні платежі, транспортні і комерційні витрати )· Чистий прибуток– це прибуток, що надходить у розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток

З чистого прибутку підприємства сплачують борги та проценти за кредити, а решта розподіляється на фонд споживання (виплати власникам, акціонерам, персоналу ) та фонд нагромадження (використовується на інвестиційні потреби та створення резервного фонду)

Фактори, що впливають на величину прибутку ;

- зовнішні( природні умови, державне регулвання цін, тарифів відсотків, податкових ставок і пільг, шрафних санкцій )

- внутрішніподіляють на виробничі і позавиробничі

виробничі -характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів.

Позавиробничі – постачальницько – збутова і природо-охоронна дільність, соціальні умови праці і побуту.

Виробничіподіляються на екстенсивні та інтенсивні

- екстенсивніфактори впливають на процес одержання прибутку через «кількісні» зміни – обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності персоналу, фонду робочого часу.

- Інтенсивнівпливають на процес отримання прибутку через «якісні» зміни – підвищення продуктивності обладнання і удосконалення їх обробки, прискорення оьертання оборотних засобів , підвищення кваліфікації і продуктивності праці персоналу, зниження матеріалоємності продукції, удосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів.

Прибуток - це мета виробництва.

Щодо прибутковості, то розрізняють прибутковість усього підприємства, окремих видів продукції, окремої партії продукції.

Західні вчені - економісти вивчають можливості отримання максимального прибутку з найменшими витратами в умовах досконалої конкуренції.

Так, в умовах досконалої конкуренції максимальний рівень прибутку досягається при виробництві такої кількості продукту, яка забезпечує однаковий граничний доход і граничні витрати. .

Адам Сміт розглядав прибуток яе результат праці робітника, оскільки вартість, яку він додає до вартостей матеріалів, розкладається на 3 частини:

- оплату його праці та прибуток підприємця і результат функціонування капіталу.

Давід Рікардо вважав, що величина прибутку залежить від заробітної плати: прибуток зростає, якщо знижується заробітна плата.

К. Маркс стверджував, що прибуток це перетворена форма додаткової вартості.


4189225152797100.html
4189284836065390.html
    PR.RU™