МОДУЛЬ 2

І і


10. Вимогами кредиторів юридичної особи, що задовольняють­
ся в першу чергу, є:

а) вимоги щодо податків;

б) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

в) вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами;

г) вимоги автора про плату за використання результату його
інтелектуальної діяльності.

11. Господарський порядок в агропромисловому комплексі Ук­
раїни формується на основі:

а) переважання державного регулювання економічних процесів;

б) переважання ринкового саморегулювання економічних

відносин;

в) застосування адміністративних методів управління еко­
номічними процесами;

г) поєднання ринкового саморегулювання економічних відно­
син та державного регулювання макроекономічних про­
цесів.

12. Державне регулювання підприємництва спрямовано на:

а) розширення сфери адміністративно-правового регулювання

економіки;

б) посилення впливу держави на підприємницьку діяльність;

в) коригування економічної діяльності суб'єктів підприєм­
ництва;

г) звуження сфери адміністративно-правового регулювання

економіки.

13. Органом, що координує діяльність органів виконавчої вла­
ди з підготовки проектів регуляторних актів, є:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Державний комітет України з питань регуляторної політи­
ки та підприємництва;

в) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції

України;

г) Міністерство юстиції України.

14. Термін, що встановлений для одержання суб'єктом під­
приємництва інформації про результати перевірки його
діяльності органами державного контролю, визначається

строком:

а) не пізніше як через двадцять днів після її закінчення;

б) не пізніше як через тридцять днів після її закінчення;

в) не пізніше як через десять днів після її закінчення;

г) не пізніше як через п'ятнадцять днів після її закінчення.


15. Планова виїзна перевірка може проводитися:

а) не частіше одного разу у квартал;

б) не частіше двох разів на рік;

в) не частіше одного разу на календарний рік;

г) не частіше одного разу на півріччя.16. Особливість аграрної господарської діяльності полягає у:

а) галузевій спеціалізації;

б) використанні землі;

в) використанні природних ресурсів;

г) промисловій переробці сировини.

17. Концепція національної програми відродження села на
1995-2005 рр. схвалена:

а) Указом Президента України від 4 січня 1994 р.;

б) Постановою Верховної Ради України від 14 лютого 1994р.;

в)Декретом Кабінету Міністрів України 4 лютого 1994 р.

18. Головною метою національної програми відродження села є:

а) виведення українського села на світовий рівень розвитку;

б) створення соціально-економічних умов для відродження села;

в) створення умов для відродження радгоспно-колгоспного ладу.

19. Захід впливу на порушника трудової дисципліни, що є за­
конним, полягає у:

а) позбавленні премії;

б) догані;

в) вилученні земельної ділянки, наданої в користування;

г) накладенні штрафу.

20. Потерпіла сторона має право на відшкодування збитків
за умов:

а) незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;

б) якщо це передбачено законом;

в) якщо це передбачено договором;

г) якщо це передбачено законом і договором.

21. Нарахування штрафних санкцій за прострочення вико­
нання зобов'язання припиняється:

а) через три місяці від дня, коли зобов'язання мало бути виконано;

б) через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути
виконано;

в) через п'ять місяців від дня, коли зобов'язання мало бути
виконано;

г) через місяць від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.
22. До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, мо­
жуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські
санкції, застосування яких передбачено:

а) законом;

б) договором;

в) адміністративним актом;

г) законом і договором.

23. Достатньою умовою для застосування неустойки є:

а) протиправна поведінка;

б) наявність збитків;

в) причинний зв'язок між протиправною поведінкою ізавда­
ними збитками;

г) вина порушника.

24. Для ведення особистого селянського господарства громадя­
нам України безоплатно передаються земельні ділянки
розміром:

а) не більше 5 га;

б) не більше 3 га;

в) не більше 2 га;

г) не більше 1,5 га.

25. Заборона щодо внесення права на земельну частку (пай)
до статутних фондів господарських товариств діє:

а) до 1січня 2006 р.;

б)до 1січня 2007 р.;

в)до 1січня 2008 р.;

г) до 1січня 2010 р.4191789331787070.html
4191842409428590.html
    PR.RU™