НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. КАФЕДРА цивільно-правових дисциплін

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»

Київ 2013

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА цивільно-правових дисциплін

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

з підготовки студентів навчально-наукового інституту права та психології

з напрямків підготовки “Право”

зі спеціальностей 6.060101“Правознавство”

Київ 2011


Міжнародне приватне право // Навчальна програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право». – Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2011. _______ с.

Укладач: кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права і процесу Плахотнюк Н.В.

Навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право», затверджена на засіданні кафедри господарського права і процесу (протокол №1 від 30 серпня 2011р.) для студентів навчально-наукового інституту права та психології.

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Л. Л. Нескороджена

Розглянуто і схвалено методичною радою НАВС (протокол № 8 від 12 травня 2011р. )

Голова методичної

Ради НАВС, д.ю.н. Ю.Ю. Орлов

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Навчальний рік 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Дата засідання кафедри 20.12.2012
Номер протоколу № 12
Підпис завідувача кафедри


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Курс міжнародного приватного права здатен повноцінно реалізувати свій потенціал і зіграти дійову роль тільки в тій частині системи соціогуманітарної освіти, котра відноситься до професіональної підготовки у вищій школі висококласних спеціалістів по праву. Разом з тим, не можна забувати про те, що без вивчення курсу міжнародного приватного права повноцінна підготовка юристів у ви­щій школі неможлива в принципі.

Подібне значення міжнародного приватного права обумовлене як реаліями сучасного світу (зрослою кількістю та зміною якості різноманітних можливих зв'язків), так і властивими тільки міжнародному приватному пра­ву специфічними та унікальними предметом і методами регулювання.

Крім того, міжнародне приватне право виступає в ролі комплексної правової науки, котра знаходиться на межі вітчизняного та іноземного приват­ного права, компаративістики, міжнародного цивільного процесуального права, права міжнародної торгівлі, регулювання прав людини, міжнародного публічного пра­ва. Тим самим міжнародне приватне право є тією сферою знань, котра логічно «вінчає» процес підготовки юристів і, більш того, дозволяє їм подивитись на раніше вивчені галузі права по-новому, зрозуміти їх взаємозв’язок, що дуже важливо, усвідомити правила взаємодії національних правових систем різних держав. Крім того, вивчення міжнародного приват­ного права сприяє виробленню поваги до правових систем іноземних держав та їх знанню, що веде до плідного співробітництва між ними, розвитку міжнародного цивільного і торгового обігу.

Нарешті, вивчення міжнародного приватного права зважаючи на його складність та наявність в ньому альтернативних способів вирішення правових проблем сприяє розвитку логіки та стрункості мислення, уважності при здійсненні правового аналізу, оволодінню дедукцією та індукцією, використанню аналітичного і синтетичного методів міркування, збагаченню культури усної і письмової мови, знанням іноземної специфічної юридичної термінології.

2. Знання про міжнародне приватне право необхідні всім, хто навчається за спеціальністю «правознавство» та «міжнародне комерційне право» – всім тим, хто в подальшому буде займатись правозастосовною практикою в своїй професійній діяльності. При будь-якому відношенні до регулювання міжнародного цивільного та торгового обігу, а також вирішенні питань правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності національних вітчизняних підприємств та організацій знання з міжнародного приватного права необхідні. При цьому знання з даної навчальної дисципліни не тільки допоможуть названим особам знайти відповіді на специфічні юридичні питання (або знайти відповідне джерело інфор­мації), але поряд з цим будуть також сприяти широті їх кругозору, логіці та культурі мислення, повазі до правових культур інших народів, утвердженню в Україні принципу захисту набутих за кордоном прав, стимулюванню міжнародного цивільного і торгового обігу в цілому і все більшої інтеграції в нього України.

Метою навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» є вивчення студентами понятійного та категоріального апарату міжнародного приватного права, його основних інститутів і складення уявлення щодо підгалузей даної складної галузі права.

Завдання.Як відомо, міжнародне приватне право виникло на зіткненні багатьох галузей права конкретних національних правопорядків у випадках, коли об’єктом правового регулювання виступають правовідносини, що ускладнені так званим «іноземним елементом», внаслідок чого два (або більше) правопорядки вступають в конфлікт між собою. Тому вивчення курсу повинно бути націлене на вирішення декількох складних завдань.

По-перше, студенти повинні отримати чітке уявлення про основні принципи та методи правового регулювання відповідних правовідносин у нашому національному законодавстві. По-друге, їм слід знати, які з цих правовідносин врегульовані у міжнародному приватному праві на підставі застосування прямого (уніфікованого) методу, та в якій мірі національне законодавство відповідає цим міжнародно-правовим варіантам рішень. По-третє, вони повинні визначити коло питань, які слід вирішувати на підставі застосування колізійного методу та знати основні колізійні прив’язки, за допомогою яких зазначені питання вирішуються.

До того ж, за специфікою міжнародного приватного права, студенти повинні постійно мати на увазі питання, пов’язані із захистом прав наших співвітчизників за кордоном, а також питання стану та забезпечення в Україні прав іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та міжнародних організацій у випадках, коли перераховані види суб’єктів вступають у правові відносини, що складають об’єкт регулювання міжнародного приватного права.

Головним завданням курсу слід вважати складання у студентів уяви стосовно тих підгалузей міжнародного приватного права, що знаходиться у процесі інтенсивного розвитку, привиття їм навиків аналітичного підходу до основних інститутів міжнародного приватного права, вміння співставляти загальні тенденції розвитку цих інститутів зі станом нашого національного законодавства та визначити нагальні потреби та можливі шляхи їх вирішення у процесі вдосконалення нашого національного права.

Програма курсу орієнтована на викладання найбільш поширених проблемних ситуацій, які виникають у світовій та національній практиці застосування певних норм міжнародного права, вироблення у студентів творчого аналітичного підходу до розв'язання таких ситуацій, вмінню ретельного аргументування варіантів рішень, що пропонуються.

Одночасно мається на меті, ні в якому разі не принижуючи того, що досягнуто Україною за часи незалежності, запобігти складенню уяви про те що в нашому національному законодавстві всі проблемні питання вже вирішено. Допомогти розвитку у студентів розумного критичного ставлення як до всього того, що перейшло нам у спадщину від радянських часів, так й до нових законодавчих напрацювань.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Знати:

- принципові положення щодо місця та ролі міжнародного права у загаль­ній структурі міжнародного права та в окремих національних правопорядках;

- поняття, предмет, систему та джерела даної галузі права;

- методи регулювання правовідносин у міжнародному приватному праві;

- найбільш важливі підгалузі, інститути та норми міжнародного приватного права;

- теоретичні засади та складнощі практичного застосування інститутів між­народного приватного права, які розглядаються в даному курсі;

- тенденції подальшого розвитку цих інститутів у світлі теорії міжнарод­ного приватного права та відомої в Україні світової практики їх застосування;

- орієнтовні перспективи шляхів можливого удосконалення відповідних норм національного законодавства.

Вміти:

- піддавати аналізу тексти міжнародних договорів з питань, пов'язаних з міжнародним приватним правом;

- встановлювати колізійні принципи та норми, що підлягають застосуванню, вірно користуватися ними;

- пов'язувати існуючі національні засоби вирішення колізійних питань з загальними вимогами міжнародного приватного права;

- знаходити відповіді (та документи) з питань регламентації порядку та процедур розгляду спорів, які виникають або можуть виникнути у правовідносинах з іноземним елементом;

- знаходити місце конкретних приватних норм у загальній системі міжна­родного приватного права;

- пов'язувати їх аналіз з тенденціями розвитку відповідних підгалузей міжнародного приватного права;

- передбачати можливі наслідки застосування національного законодавства у його існуючому вигляді;

- аргументувати свої пропозиції щодо можливого удосконалення правового регулювання відповідних відносин у нашому національному законодав­стві.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


4193768678082020.html
4193815206996465.html
    PR.RU™