Економічних відносин

Міжнародні фінанси як підсистема міжнародних

Лекція 1

Тема 1. Система міжнародних фінансів

Опорний конспект лекцій

для студентів денної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Укладач к.е.н., доцент Пєнська І.О.

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від 11.09.2012 № 2

Харків

2012 рік

ЗМІСТ

Змістовий модуль 1. Система міжнародних фінансів та організаційні засади світового ринку
Тема 1. Система міжнародних фінансів
Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові кризи
Тема 3. Заборгованість у системі міжнародних фінансів
Тема 4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції
Тема 5. Фінансова і монетарна політика Європейського валютного союзу
Змістовий модуль 2. Розвиток міжнародних валютно-розрахункових відносин
Тема 6. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади
Тема 7. Платіжний баланс країн світу
Тема 8. Світовий фінансовий ринок та його структура
Тема 9. Валютні ринки та валютні операції
Змістовий модуль 3. Організація міжнародних кредитно-фінансових відносин
Тема 10. Міжнародний фондовий ринок
Тема 11. Міжнародний ринок банківських кредитів
Тема 12. Міжнародний ринок дорогоцінних металів
Тема 13.Міжнародний ринок похідних цінних паперів (деривативів)
Тема 14.Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК)
Тема 15.Міжнародна банківська справа
Тема 16. Міжнародне оподаткування
Тема 17. Міжнародне страхування
Тема 18.Україна світовому фінансовому ринку
ГЛОСАРІЙ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Питання:1.Міжнародні фінанси як підсистема міжнародних економічних відносин.

2. Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси.

3. Функції міжнародних фінансів.

4. Суб’єкти міжнародних фінансових відносин.

Мета: засвоїти сутність, функції міжнародних фінансів як підсистему міжнародних економічних відносин та визначити суб’єктів міжнародних фінансових відносин.

Література: [1]; [3]; [11]; [20]; [23].

Глобалізація фінансового середовища є однією з найсуттєвіших рис сучасної світової економічної системи. Динамічне зростання світових фінансових ринків, потенціалу транснаціональних банків та небанківських корпорацій спонукає по-новому оцінити взаємозалежність окремих країн, їх конкурентоспроможність та здатність адаптуватися до вимог глобальної економіки.

Міжнародні фінанси –це сукупність відносин зі створення і використання грошових коштів, необхідних для здійснення зовнішньоекономічної діяльності державами, транснаціональними корпораціями, фірмами та іншими суб’єктами світогосподарських зв’язків.

Міжнародні фінансові операції – це дії, спрямовані на вирішення певного завдання з організації та управління грошовими відносинами, що виникають при формуванні та використанні відповідних коштів.

Фінансові операції (трансакції) зумовлюються як грошовими платежами (розрахунки, трансфери та ін.), так і рухом капітальних ресурсів (лізинг, траст, кредит, франчайзинг та ін.). Об’єктами фінансових операцій є фінансові активи, до яких належать національна валюта, іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні метали, нерухомість.

Вирізняють такі види фінансових операцій:

- операції з переказу грошей;

- інвестиційні операції;

- спекулятивні операції;

- операції з капіталом.

Операції з переказу грошей охоплюють усі форми та види розрахунків та трансфери.

Інвестиційні фінансові операції пов’язані з переміщенням капіталу з метою його приросту. Вони опосередковують середньо- та довгострокові вкладення капіталу. До них належать кредит, лізинг, траст, оренда, франчайзинг, рента та інші операції тривалістю понад 180 днів.

Спекулятивні операції – це короткострокові фінансові операції з отримання прибутку у вигляді різниці у процентах з отриманих кредитів. До них належать валютний арбітраж, процентний арбітраж, операції своп, валютна спекуляція тощо.

Операції з капіталом спрямовуються на управління ним в умовах ризику та невизначеності економічної кон’юнктури. До них відносяться страхові операції, включаючи хеджування, операції застави, у тому числі іпотека.


4193852992290212.html
4193917308030251.html
    PR.RU™