Курсової роботи

3.1. Теми курсових робіт визначені у розділі 2 методичних вказівок. Номер теми обирається студентом в залежності від порядкового номеру власного прізвища у списку групи.

3.2. Визначена тема курсової роботи може бути уточнена викладачем, а в окремих випадках студент може самостійно сформулювати та запропонувати тему, якщо її немає в переліку. Але в цьому випадку він повинен обов’язково узгодити її з викладачем – керівником, призначеним для кожної учбової групи, та отримати на це його згоду.

3.3. Після визначення теми студент повинен уважно ознайомитися з методичними вказівками щодо її виконання.

3.4. Перед початком безпосереднього написання курсової роботи студент повинен уважно вивчити всі рекомендовані до теми джерела. При цьому доцільно робити виписки з нормативних актів, книг, статей, інших джерел, помічаючи в чернетці ті сторінки та видання, що найбільш важливі при висвітленні відповідних питань теми курсової роботи.

3.5. Написання курсової роботи – це систематизований, грамотний та самостійний виклад студентом основних відомостей з теми, що відображає його розуміння певних наукових проблем кримінального права.

3.6. При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно давати відповідні посилання на ці джерела в суровій відповідності до встановлених правил (стандартів). Запозичення тексту з чужих літературних та наукових творів без відповідного посилання на них забороняється. Відсутність посилань на використану літературу та запозичення тексту з чужих літературних творів без посилання на них тягне за собою безумовне повернення курсової роботи для повторного виконання.

3.7. Захист курсової роботи здійснюється відповідно до затвердженого розкладу. Для підготовки студента до захисту, йому напередодні видається відрецензована курсова робота.

3.8. До захисту не допускаються, а повертаються для повторного виконання курсової роботи в наступних випадках:

· теоретична частина виконана на підставі застарілого (відміненого, зміненого) кримінального законодавства;· при виконанні теоретичної частини використовується лише науково-практичний коментар до КК України або один навчальний посібник, або підручник;

· відсутня практична частина (аналіз слідчої або судової практики);

· робота є несамостійною, або не відповідає вищезазначеним вимогам;

· курсова робота виконана за неналежним варіантом.

3.9. Захист курсової роботи здійснюється комісією у складі наукового керівника (викладача) і іншого викладача кафедри.

3.10. Процедура захисту курсової роботи полягає у наступному: попередньо ознайомившись з рецензією на роботу, автор дає усні пояснення по суті критичних зауважень рецензента по роботі, відповідає на запитання наукового керівника (викладача) та інших членів комісії, обґрунтовує свої висновки додатковими аргументами.

3.11. Захищені курсові роботи не повертаються, а здаються до архіву.


4197579571233114.html
4197765929991201.html
    PR.RU™